Disclaimer

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via Financieelechtscheidingsadviseur.nl op enigerlei wijze te verspreiden.

Alle (redactionele) informatie, waaronder begrepen adviezen, ideeën, meningen en/of instructies, is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld, maar Financieelechtscheidingsadviseur.nl en auteurs kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.

Financieelechtscheidingsadviseur.nl en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. De wederpartij wordt met nadruk aangeraden deze informatie niet geïsoleerd te gebruiken maar af te gaan op haar professionele kennis en ervaring en de te gebruiken informatie te controleren. De inhoud van advertenties is samengesteld door of namens adverteerders en wordt door Financieelechtscheidingsadviseur.nl niet beoordeeld op de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid daarvan. Financieelechtscheidingsadviseur.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud en vormgeving van advertenties.

Financieelechtscheidingsadviseur.nl zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot de website www.Financieelechtscheidingsadviseur.nl kan niet leiden tot schadevergoeding door Financieelechtscheidingsadviseur.nl aan de wederpartij. Financieelechtscheidingsadviseur.nl is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan de toegang tot de website wordt verkregen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Samen verder